Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

 
Σύμφωνα με το ΠΔ 17/96 (ΕΑΕΔ 1996 σελ. 197) "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ" σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να παρέχει στους εργαζομένους υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης δηλαδή υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και γιατρού εργασίας σε ορισμένες από αυτές.
Ανάλογα με την επικινδυνότητα της κάθε επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων όπως προβλέπεται από ΠΔ 297/88 και 17/96 καθορίζεται ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας καθώς επίσης και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα του Τεχνικού ασφαλείας (γνώσεις, ειδικότητα, επιμόρφωση κ.λπ.).

Έτσι, στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Α (Ορυχεία, μεταλλεία, βιομηχανίες κ.λπ.) της περίπτωσης του άρθρ. 2 του ΠΔ 294/88 ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας που έχει τα προσόντα των εδαφίων α ή β ή γ της παραγρ. 1 του άρθρ. 5 του Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/18.10.85) (ΕΑΕΔ 1986 σελ. 137) όπως και πιο κάτω αναφέρονται.

Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β (στην κατηγορία αυτή υπάγονται όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στις κατηγορίες Α και Γ (επιχειρήσεις δηλ. με χαμηλή επικινδυνότητα (Γεωργία, εμπόριο, Κτηνοτροφία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες, μεταφορές, αποθηκεύσεις, τράπεζες, οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες, διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες κ.λπ.) ο εργοδότης έχει υποχρέωση να συνεργάζεται με Τεχνικό Ασφαλείας.

Σε κάθε περίπτωση απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των
α) 25 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 20 άτομα
β) 50 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις που απασχολούν από 21-50 άτομα και
γ) 75 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 50 ατόμων.

Η εταιρεία μας έχοντας ως διευθύνων σύμβουλο Χημικό Μηχανικό μπορεί να εξασφαλίσει την κάλυψη ως Τεχνικού Ασφαλείας στο μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων ανεξαρτήτου κατηγορίας (Α´, Β´, Γ´)